โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารมิ่งขวัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2538
งบประมาณ : สองล้านบาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพัน๓
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2539
งบประมาณ : สองล้านบาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหนองโจด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2541
งบประมาณ : สองล้านบาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพุทธรักษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2542
งบประมาณ : สิบสองล้านบาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารธรรมรักษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2550
งบประมาณ : แปดล้านบาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ซุ้มพระ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2553
งบประมาณ : ห้าแสนบาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2540
งบประมาณ : หนึ่งล้านบาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2545
งบประมาณ : หนึ่งล้านบาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 6 หลัง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2540
งบประมาณ : สองล้านบาท
เพิ่มเติม..