โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 ม.ค. 59 ถึง 22 ม.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
14 ม.ค. 59 ถึง 15 ม.ค. 59 กิจกรรมกีฬาสีภายใน อมข.
09 ม.ค. 59 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
25 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันคริสมาตร์
02 พ.ย. 58 เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2558
08 ต.ค. 58 ปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2558
21 ก.ย. 58 ถึง 26 ก.ย. 58 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปทัศนศึกษา
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
29 ก.ค. 58 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
20 ก.ค. 58 ถึง 22 ก.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558
11 มิ.ย. 58 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
11 มิ.ย. 58 กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
25 พ.ค. 58 ปฐมนิเทศน์นักเรียนระดับชั้น ม.1

01 เม.ย. 58 ประกาศผลสอบประจำปีการศึกษา 2557
27 มี.ค. 58 กิจกรรมปัจฉิม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
25 มี.ค. 58 ถึง 26 มี.ค. 58 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557
19 มี.ค. 58 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมสึกษาปี่ที่ 1 และ 2
21 ม.ค. 58 ถึง 23 ม.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
10 ม.ค. 58 วันเด็กแห่งชาติ
25 ธ.ค. 57 วันคริสต์มาส
28 พ.ย. 57 ถึง 29 พ.ย. 57 กีฬาสีภายในครั้งที่ 13 มิ่งขวัญเกมส์
12 พ.ย. 57 สอบธรรมศึกษา
06 พ.ย. 57 วันลอยกระทง
03 พ.ย. 57 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
10 ต.ค. 57 ถึง 13 ต.ค. 57 ทัศนศึกษาระดับชั้น ป.4-ป.6
06 ต.ค. 57 ถึง 09 ต.ค. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
04 ต.ค. 57 ถึง 05 ต.ค. 57 แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขต สพป.กพ.เขต2 ครั้งที่ 64
27 ก.ย. 57 ถึง 28 ก.ย. 57 แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอุทิศศึกษา
26 ก.ย. 57 ถึง 30 ก.ย. 57 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เดินทางไปทัศนศึกษา
18 ก.ย. 57 ถึง 19 ก.ย. 57 แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับมัธยมศึกษา
22 ส.ค. 57 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
08 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ/ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
27 ก.ค. 57 กีฬาสัมพันธ์โรงเรียนและโรงงานน้ำตาล

โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
23 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/ 2557

ชุดนักเรียน/โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
16 ก.ค. 57 สอบประเมิน ครู-นักเรียน

โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
01 ก.ค. 57 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ/ชุดลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
26 มิ.ย. 57 วันสุนทรภู่
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
21 มิ.ย. 57 English Camp
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ/ชุดพลศึกษา โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
12 มิ.ย. 57 พิธีไหว้ครู / เลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ/ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
06 มิ.ย. 57 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ/ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
12 พ.ค. 57 เิปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557
     เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ