โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 พ.ค. 57 เิปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557
     เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
06 มิ.ย. 57 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ/ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
12 มิ.ย. 57 พิธีไหว้ครู / เลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ/ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
21 มิ.ย. 57 English Camp
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ/ชุดพลศึกษา โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
26 มิ.ย. 57 วันสุนทรภู่
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
01 ก.ค. 57 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ/ชุดลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
16 ก.ค. 57 สอบประเมิน ครู-นักเรียน

โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
23 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/ 2557

ชุดนักเรียน/โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
27 ก.ค. 57 กีฬาสัมพันธ์โรงเรียนและโรงงานน้ำตาล

โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
08 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ/ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
22 ส.ค. 57 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
18 ก.ย. 57 ถึง 19 ก.ย. 57 แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับมัธยมศึกษา
26 ก.ย. 57 ถึง 30 ก.ย. 57 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เดินทางไปทัศนศึกษา
27 ก.ย. 57 ถึง 28 ก.ย. 57 แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอุทิศศึกษา
04 ต.ค. 57 ถึง 05 ต.ค. 57 แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขต สพป.กพ.เขต2 ครั้งที่ 64
06 ต.ค. 57 ถึง 09 ต.ค. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
10 ต.ค. 57 ถึง 13 ต.ค. 57 ทัศนศึกษาระดับชั้น ป.4-ป.6
03 พ.ย. 57 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
06 พ.ย. 57 วันลอยกระทง
12 พ.ย. 57 สอบธรรมศึกษา
28 พ.ย. 57 ถึง 29 พ.ย. 57 กีฬาสีภายในครั้งที่ 13 มิ่งขวัญเกมส์
25 ธ.ค. 57 วันคริสต์มาส
10 ม.ค. 58 วันเด็กแห่งชาติ
21 ม.ค. 58 ถึง 23 ม.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
19 มี.ค. 58 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมสึกษาปี่ที่ 1 และ 2
25 มี.ค. 58 ถึง 26 มี.ค. 58 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557
27 มี.ค. 58 กิจกรรมปัจฉิม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
01 เม.ย. 58 ประกาศผลสอบประจำปีการศึกษา 2557
25 พ.ค. 58 ปฐมนิเทศน์นักเรียนระดับชั้น ม.1

11 มิ.ย. 58 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
11 มิ.ย. 58 กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
20 ก.ค. 58 ถึง 22 ก.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558
29 ก.ค. 58 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
21 ก.ย. 58 ถึง 26 ก.ย. 58 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปทัศนศึกษา
08 ต.ค. 58 ปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2558
02 พ.ย. 58 เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2558
25 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันคริสมาตร์
09 ม.ค. 59 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
14 ม.ค. 59 ถึง 15 ม.ค. 59 กิจกรรมกีฬาสีภายใน อมข.
20 ม.ค. 59 ถึง 22 ม.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ