โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

1.       ข้อมูลทั่วไป

1.1    ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ      ตั้งอยู่เลขที่ 113  หมู่  12  ตำบลวังแขม      อำเภอคลองขลุง    

จังหวัดกำแพงเพชร      รหัสไปรษณีย์    62120  โทรศัพท์   055 701126   โทรสาร 055 701126

e-mail   mingkum 2538@ hotmail. Com     website   www.anubanmingkoun.com

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร       เขต 2

1.2    ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538

1.3    เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล   ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 

2.       ข้อมูลด้านการบริหาร

2.1    ผู้รับใบอนุญาตชื่อ   สิบเอกณรงค์     อยู่ปาน

วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท             สาขา บริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่   8  พ.ค. 2538   จนถึง  ปัจจุบัน

2.2    ผู้จัดการชื่อ นางสาวสุพัสธาณี    พิมบุบผา

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ     สาขา   - 

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  1  พ.ย. 2550   จนถึง  ปัจจุบัน

2.3    ผู้อำนวยการ  นายธนาวัฒน์   พัฒนกุลอนันต์  

วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี    สาขา  อุตสาหกรรมบัณฑิต 

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  19 ก.ย. 60  จนถึง  ปัจจุบัน

 
ประวัติโรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ

โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ ตั้งอยู่เลขที่ 113  หมู่ที่ 12 บ้านหัวทุ่งพัฒนา   ตำบลวังแขม

               อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร  พื้นที่เขตบริการในเขตอำเภอคลองขลุง    อำเภอทรายทองวัฒนา

               อำเภอบึงสามัคคีและอำเภอไทรงาม   มีระยะทางการคมนาคมจากโรงเรียนถึงอำเภอคลองขลุง

              โดยประมาณ     26  กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร   65  กิโลเมตร