โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญาโรงเรียนคือ                อบอุ่น   ปลอดภัย   ได้ความรู้   

อบอุ่น   หมายถึง การที่เด็กได้รับการดูแล  การเอาใจใส่ที่ดีแก่คุณครูและสามารถอยู่ร่วมกับ

              ผู้อื่นในสังคมได้

ปลอดภัย  หมายถึง เด็กเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปราศจากอันตราย

ได้รับความรู้  หมายถึง  เด็กได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งสี่ด้าน  คือด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์

               ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา โดยเด็กที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงและลงมือปฏิบัติจริง

                                สีประจำโรงเรียน   คือ  สีเหลือง    ขาว

                                อักษรย่อของโรงเรียน   คือ อ.ม.ข.

วิสัยทัศน์

โรงเรียนมุ่งเน้นให้มีการ  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  นำความรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของชาติ