โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจและเป้าหมายสถานศึกษา

พันธกิจ

                    1.     จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    

                    2.     จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                    3.     จัดการศึกษาให้ผู้เรียนโดยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

                    4.     ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

                    5.     พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาจัดการศึกษา

                        ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

                    6.     ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

                    7.     จัดให้มีการประกันคุณภาพสถานศึกษา

เป้าหมาย

                    1.     เด็กในเขตบริการของโรงเรียนเข้าเรียนและจบการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน

                    2.     พัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                    3.     นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4.    นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

                5.    สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

                       ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

                 6.   บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีคุณภาพ

                7.   นักเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                      และผ่านมาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน )