โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
 
 
เพลงมาร์ชโรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
 
แหล่งการศึกษา แหล่งการพัฒนา แหล่งความรู้ ส่งเสริมปัญญารักภูมิและรักถิ่น
 
       ผู้นำความรู้ไม่เคยสูญสิ้น ระบือระบิน ท้องถิ่นกำแพงงาม ปัญญาคืออาวุธจุดประกาย
 
       อุดมการณ์มากมายขยายผล เกียรติยศสง่างามประจำตน อดทน พากเพียร เรียนวิชา
 
       * อบอุ่น ปลอดภัย ได้ความรู้ เชิดชูคุณธรรมประจำมั่น เหลืองขาวเราเด่นเป็นสำคัญ
 
       มิ่งขวัญสรรค์สร้างเยาวชน กตัญญู รู้ธรรม นำชุมชน อุทิศตนรักชาติ ศาสนา
 
                 เทิดทูลองค์กษัตริย์วัฒนา เรืองปัญญามิ่งขวัญ นิรันเอย
 
(ซ้ำ *)
 
เทิดทูลองค์กษัตริย์วัฒนา เรืองปัญญามิ่งขวัญ นิรันเอย