โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : สิบเอกณรงค์ อยู่ปาน
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ 8 พ.ค. 2538 ถึง ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0819737351
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพัสธาณี พิมบุบผา
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ 6 พ.ค. 2550 ถึง ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 065-3599544
ชื่อ-นามสกุล : นายธนาวัฒน์ พัฒนกุลอนันต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ 19 ก.ย. 2560 ถึง ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 055-020115
ชื่อ-นามสกุล : นายธนกร อยู่ปาน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลากร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ 1 ส.ค. 60 ถึงปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปียนุช กุณากูล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ 19 ก.ย. 60 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกลักษณ์ อยู่ปาน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ 8 พ.ค. 60 ถึง ปัจจับัน
เบอร์โทรศัพท์ : 062-3939836
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกัญญา สีบุ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ 8 พ.ค. 60 ถึง ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2042013
ชื่อ-นามสกุล : นายทศพล ชูพินิจ
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ 8 พ.ค. 60 ถึง ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 061-9047290
ชื่อ-นามสกุล : นางถนอมขวัญ อยู่ปาน
ตำแหน่ง : หัวหน้าวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :