โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : สิบเอกณรงค์ อยู่ปาน
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ 8 พ.ค. 2538 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพัสธาณี พิมบุบผา
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ 6 พ.ค. 2550 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายธนาวัฒน์ พัฒนกุลอนันต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ 19 ก.ย. 2560 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายธนกร อยู่ปาน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลากร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ 1 ส.ค. 60 ถึงปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปียนุช กุณากูล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ 19 ก.ย. 60 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกลักษณ์ อยู่ปาน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ 8 พ.ค. 60 ถึง ปัจจับัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกัญญา สีบุ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ 8 พ.ค. 60 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายทศพล ชูพินิจ
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ 8 พ.ค. 60 ถึง ปัจจุบัน