โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

สิบเอกณรงค์ อยู่ปาน
ผู้รับใบอนุญาต

นางสาวสุพัสธาณี พิมบุบผา
ผู้จัดการ

นายธนาวัฒน์ พัฒนกุลอนันต์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางถนอมขวัญ อยู่ปาน
หัวหน้าวิชาการ

นายธนกร อยู่ปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลากร

นางสาวปิยนุช กุนากูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

นายเอกลักษณ์ อยู่ปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุกัญญา สีบุ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร

นายทศพล ชูพินิจ
รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์