โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
คณะผู้บริหาร

สิบเอกณรงค์ อยู่ปาน
ผู้รับใบอนุญาต
เบอร์โทร : 0819737351

นางสาวสุพัสธาณี พิมบุบผา
ผู้จัดการ
เบอร์โทร : 0812027961

นายธนาวัฒน์ พัฒนกุลอนันต์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 081-7899898

นางถนอมขวัญ อยู่ปาน
หัวหน้าวิชาการ

นายธนกร อยู่ปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลากร
เบอร์โทร : 099-9828936

นางสาวปิยนุช กุนากูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
เบอร์โทร : 096-6658936

นายเอกลักษณ์ อยู่ปาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 082-1672272

นางสาวสุกัญญา สีบุ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร
เบอร์โทร : 08-7204-2013
อีเมล์ : Tada_Ao@hotmail.com

นายทศพล ชูพินิจ
รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร : 081-6057300