โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวสุกัญญา ยศวิชัย
หัวหน้าช่วงชั้นอนุบาล

นางสมมาส สุกใส
เตรียมอนุบาล1

นางสาวจันทนา นาวิก
เตรียมอนุบาล2

นางเบญจพร ภู่สว่าง
อนุบาล1/1

นางสาวศิริภัทร คงสวัสดิ์
อนุบาล1/2

นางสาววิกานต์ดา ดิษฐ์จันทร์
อนุบาล2/1

นางสาวสุกัญญา ยศวิชัย
อนุบาล2/2

นางสาวรจนา กล้าหาญ
อนุบาล3/1

นางสาวสุมณฑา ไกรสัย
อนุบาล3/2

นางเบจรัตน์ อยู่ปาน
อนุบาล3/3