โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุนิสา กุลแก้ว
ครูประจำชั้น ม.1/3

นางสาวนุสรา นามคุณ
ครูประจำชั้ร ม.2/2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2