โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอิมพิกา อิ่มแก่น
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวรัตนาภรณ์ นาคทรัพย์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุมาลี ปรีชา
ครูผู้สอน