โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอิมพิกา อิ่มแก่น
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 091-1505429

นางสาวรัตนาภรณ์ นาคทรัพย์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 092-3794994

นางสาวสุมาลี ปรีชา
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 094-8272124