โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช่วงชั้นที่ 1

นายปรีชา ครุฑแก้ว
หัวหน้าช่วงชั้นที่1

นางสาวเดือน ปิ่นจุไร
ครูประจำชั้นป.1/1

นางสาวสุดารัตน์ ครองบุญ
ครูประจำชั้นป.1/2

ปรีชา ครุฑแก้ว
ครูประจำชั้นป.1/3

ศิริพร เจริญศิลป์
ครูประจำชั้นป.2/1

นางรัตนาภรณ์ มหาไชย
ครูประจำชั้นป.2/2

นางสาวอนงลักษณ์ สมนาศรี
ครูประจำชั้นป.2/3

นายทศพล ชูพินิจ
ครูประจำชั้นป.3/1

นางสาวกรรณิกา เณรตาก้อง
ครูประจำชั้นป.3/2

นายเอกลักษณ์ อยู่ปาน
ครูคอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่1

นายภาคภูมิ คำหล่อ
ครูสอนว่ายน้ำ