โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ช่วงชั้นที่ 1

นายปรีชา ครุฑแก้ว
หัวหน้าช่วงชั้นที่1
เบอร์โทร : 094-6146144

นางสาวหัทยา สอนตน
ครูประจำชั้นป.1/1

นางรัตนาภรณ์ มหาไชย
ครูประจำชั้นป.1/2
เบอร์โทร : 093-1479178

นายปรีชา ครุฑแก้ว
ครูประจำชั้นป.2/1
เบอร์โทร : 094-6146144

นางสาวเดือน ปิ่นจุไร
ครูประจำชั้นป.2/2
เบอร์โทร : 084-5795505

นางสาวสุกัญญา สีบุ
ครูประจำชั้นป.2/3
เบอร์โทร : 087-2042013

นางสาวปนัดดา ขันตรี
ครูประจำชั้นป.3/1

นายพิทักษ์ ยอดเทศ
ครูประจำชั้นป.3/2

นางสาวกรรณิกา เณรตาก้อง
ครูประจำชั้นป.3/3
เบอร์โทร : 093-1602366

นายเอกลักษณ์ อยู่ปาน
ครูสอนสุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 062-3939836