โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช่วงชั้นที่ 1

นายปรีชา ครุฑแก้ว
หัวหน้าช่วงชั้นที่1

นางสาวหัทยา สอนตน
ครูประจำชั้นป.1/1

นางรัตนาภรณ์ มหาไชย
ครูประจำชั้นป.1/2

นายปรีชา ครุฑแก้ว
ครูประจำชั้นป.2/1

นางสาวเดือน ปิ่นจุไร
ครูประจำชั้นป.2/2

นางสาวสุกัญญา สีบุ
ครูประจำชั้นป.2/3

นางสาวปนัดดา ขันตรี
ครูประจำชั้นป.3/1

นายพิทักษ์ ยอดเทศ
ครูประจำชั้นป.3/2

นางสาวกรรณิกา เณรตาก้อง
ครูประจำชั้นป.3/3

นายเอกลักษณ์ อยู่ปาน
ครูสอนสุขศึกษาฯ