โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช่วงชั้นที่ 2

นางรุ่งราตรี ใยทอง
หัวหน้าช่วงชั้นที่2

นางรุ่งราตรี ใยทอง
ครูประจำชั้นป4/1

นางสาวศิริพร เจริญศิลป์
ครูประจำชั้นป.4/2

นางสาวรุ่งทิวา เห่าฤทธิ์
ครูประจำชั้นป.4/3

นางสาวชมพูนุช ศรีพรมมา
ครูประจำชั้นป.5/1

นายศุภรส มารวยดี
ครูประจำชั้น ป.5/2

นางสาวอิมพิกา อิ่มแก่น
ครูประจำชั้นป.6/1

นางสาวณัฐพร หาญศึก
ครูประจำชั้นป.6/2

นายวัลลภ อยู่ปาน
ครูสอนคอมพิวเตอร์