โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช่วงชั้นที่ 2

นางรุ่งราตรี ใยทอง
หัวหน้าช่วงชั้นที่2

นางรุ่งราตรี ใยทอง
ครูประจำชั้นป4/1

นางสาวณัฐพร หาญศึก
ครูประจำชั้นป.4/2

นางสาวชมพูนุช ศรีพรมมา
ครูประจำชั้นป.5/1

นางสาวสุกัญญา สีบุ
ครูประจำชั้นป.5/2

นางสาววริยา โมฆะรัตน
ครูประจำชั้นป.6/1

นางสาวกนกพร อนันโต
ครูประจำชั้นป.6/2

นายศุภณัฐ จันทร์ต้น
ครูประจำชั้นป.6/3

นายศุภรส มารวยดี
ครูสอนภาษาอังกฤษ

นายณัฐวุฒิ ปะและ
ครูสอนว่ายน้ำ

นายจิรวัฒน์ ชมภูศรี
ครูสอนว่ายน้ำ

นายวัลลภ อยู่ปาน
ครูสอนคอมพิวเตอร์

นายเอกลักษณ์ อยู่ปาน
ครูสอนสุขศึกษาฯ