โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ช่วงชั้นที่ 2

นางรุ่งราตรี ใยทอง
หัวหน้าช่วงชั้นที่2
เบอร์โทร : 082-1606211

นางรุ่งราตรี ใยทอง
ครูประจำชั้นป4/1
เบอร์โทร : 082-1606211

นางสาวศิริพร เจริญศิลป์
ครูประจำชั้นป.4/2
เบอร์โทร : 083-3319528

นางสาวรุ่งทิวา เห่าฤทธิ์
ครูประจำชั้นป.4/3

นางสาวชมพูนุช ศรีพรมมา
ครูประจำชั้นป.5/1
เบอร์โทร : 062-7670555

นายศุภรส มารวยดี
ครูประจำชั้น ป.5/2
เบอร์โทร : 093-6278284

นางสาวอิมพิกา อิ่มแก่น
ครูประจำชั้นป.6/1
เบอร์โทร : 091-1505429

นางสาวณัฐพร หาญศึก
ครูประจำชั้นป.6/2
เบอร์โทร : 083-3305778

นายวัลลภ อยู่ปาน
ครูสอนคอมพิวเตอร์
เบอร์โทร : 084-8148051