โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช่วงชั้นที่ 3

นายปกรวิชฎ จันทร์ทา
หัวหน้าช่วงชั้นที่3

นางสาวปริษา สมภักดี
ครูประจำชั้นม.1/1

นางสาวนัฐวดี นาคร้าย
ครูประจำชั้นม.1/2

นางสาวจุไรรัตน์ คงเม่น
ครูประจำชั้นม.1/3

ว่าที่ ร.ต.หญิงเกศริน บุญด้วง
ครูประจำชั้นม.2/1

นายสมนึก ตุ้ยโชติ
ครูประจำชั้นม.2/2

นางสาวรัตนาภรณ์ นาคทรัพย์
ครูประจำชั้นม.2/3

นายวิรัตน์ บุตรเกตุ
ครูประจำชั้นม.3/1

นางสาวหัถญา พินอารี
ครูประจำชั้นม.3/2

นางสาวอิมพิกา อิ่มแก่น
ครูประจำชั้นม.3/3

นายปกรวิชฎ จันทร์ทา
ครูประวิชาวิทยาศาสตร์

นายพิทยาธร สิงห์ผาสุข
ครูประจำวิชาสังคมศึกษา

นายทศพล ชูพินิจ
ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์

นายณัฐวุฒิ ปะและ
ครูสอนว่ายน้ำ