โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช่วงชั้นที่ 3

นางสาวอัมพิกา อิ่มแก่น
หัวหน้าช่วงชั้นที่3

ว่าที่ ร.ต.หญิงเกศริน บุญด้วง
ครูประจำชั้นม.1/1

นายพนัส ชาญสมร
ครูประจำชั้นม.1/2

นายวิรัตน์ บุตรเกตุ
ครูประจำชั้นม.2/1

นางสาวหัถญา พินอารี
ครูประจำชั้นม.2/2

นางสาวอิมพิกา อิ่มแก่น
ครูประจำชั้นม.2/3

นางสุนิตย์ เบอร์โรว์ส
ครูประจำชั้นม.3/1

นางสาวภาวิณี สมภักดี
ครูประจำชั้นม.3/2

นางสาวกิตติยา แปลกไธสง
ครูประจำชั้นม.3/3

นายสมนึก ตุ้ยโชติ
ครูประจำวิชาการงานอาชีพ

นางสาวรัตนาภรณ์ นาคทรัพย์
ครูประจำวิชาภาษาไทย

นายปกรวิชฎ จันทร์ทา
ครูประวิชาวิทยาศาสตร์