โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช่วงชั้นที่ 3

นางสาวปริษา สมภักดี
หัวหน้าช่วงชั้นที่3

นางสาวรัตนาภรณ์ นาคทรัพย์
ครูประจำชั้น ม.1/1

ว่าที่ ร.ต.หญิงเกศริน บุญด้วง
ครูประจำชั้น ม.1/2

นางสาวหัถญา พินอารี
ครูประจำชั้น ม.2/1

นางสาวสุมาลี ปรีชา
ครูประจำชั้น ม.2/2

นางสาวณัฐยา เรืองเดช
ครูประจำชั้น ม.2/3

นางสาวปริษา สมภักดี
ครูประจำชั้น ม.3/1

นายปกรวิชฎ จันทร์ทา
ครูประจำชั้น ม.3/2

นางสาวจุไรรัตน์ คงเม่น
ครูประจำชั้น ม.3/3

นายทศพล ชูพินิจ
ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์

นายวิรัตน์ บุตรเกตุ
ครูประจำวิชาพละศึกษา

นายสมนึก ตุ้ยโชติ
ครูสอนว่ายน้ำ