โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ช่วงชั้นที่ 3

นางสาวปริษา สมภักดี
หัวหน้าช่วงชั้นที่3
เบอร์โทร : 082-2764823

นางสาวรัตนาภรณ์ นาคทรัพย์
ครูประจำชั้น ม.1/1
เบอร์โทร : 092-3794994

ว่าที่ ร.ต.หญิงเกศริน บุญด้วง
ครูประจำชั้น ม.1/2
เบอร์โทร : 092-0979461

นางสาวหัถญา พินอารี
ครูประจำชั้น ม.2/1
เบอร์โทร : 088-1592186

นางสาวสุมาลี ปรีชา
ครูประจำชั้น ม.2/2
เบอร์โทร : 094-8272124

นางสาวณัฐยา เรืองเดช
ครูประจำชั้น ม.2/3
เบอร์โทร : 095-3524447

นางสาวปริษา สมภักดี
ครูประจำชั้น ม.3/1
เบอร์โทร : 082-2764823

นายปกรวิชฎ จันทร์ทา
ครูประจำชั้น ม.3/2
เบอร์โทร : 098-8017944

นางสาวจุไรรัตน์ คงเม่น
ครูประจำชั้น ม.3/3
เบอร์โทร : 093-5900139

นายทศพล ชูพินิจ
ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์
เบอร์โทร : 081-6057300

นายวิรัตน์ บุตรเกตุ
ครูประจำวิชาพละศึกษา
เบอร์โทร : 089-2289539

นายสมนึก ตุ้ยโชติ
ครูสอนว่ายน้ำ
เบอร์โทร : 091-8426714