โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวหัถญา พินอารี
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 088-1592186

ว่าที่ ร.ต.หญิงเกศริน บุญด้วง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 092-0979461