โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายทศพล ชูพินิจ
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 081-6057300
อีเมล์ : -

ว่าที่ ร.ต.หญิงเกศริน บุญด้วง
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 092-0979461

นางสาวจุไรรัตน์ คงเม่น
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 093-5900139

นางสาวศิริพร เจริญศิลป์
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 083-3319528