โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปกรวิชฎ จันทร์ทา
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปนัดดา ขันตรี
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1