โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายปกรวิชฎ จันทร์ทา
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 098-8017944

นางสาวปนัดดา ขันตรี
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1