โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววาสนา รักไทย
ครูประจำชั้น ม.3/3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุนิตย์ ปาระมีศรี
ครูประจำชั้น ม.2/1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายเอนก อยู่ปาน
ครูประจำชั้น ป.6/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5