โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพิทยาธร สิงห์ผาสุข
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมนึก ตุ้ยโชติ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2