โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวิรัตน์ บุตรเกตุ
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 089-2289539

นายเอกลักษณ์ อยู่ปาน
ครูสอนสุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 082-1672272