โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวจุไรรัตน์ คงเม่น
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวัลลภ อยู่ปาน
ครูผู้สอน