โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปริษา สมภักดี
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 082-2764823

นายศุภรส มารวยดี
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 093-6278284

นางสาวณัฐยา เรืองเดช
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 095-3524447

นางสาวสุกัญญา ยศวิชัย
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 083-3319528