โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปริษา สมภักดี
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายศุภรส มารวยดี
ครูผู้สอน

นางสาวณัฐยา เรืองเดช
ครูผู้สอน

นางสาวสุกัญญา ยศวิชัย
ครูผู้สอน