โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12  ตำบลวังแขม  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
เบอร์โทรศัพท์ 055020115
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอภิญญา เพ็ชรจั่น
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3/1
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรภัทร ปาระมีศรี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3/3
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : เด้กชายนิติกร พลราษฏร์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3/2
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปิยกาญจน์ วิภาคโสภณชัย
ตำแหน่ง : เลขาประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3/1
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเนตรนภา ทนทาน เด็กหญิงปิย์วรา อยู่ดี เด็กชายพีรณัฐ กาฬภักดี
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3/1,3/2,3/1
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนิติกร พลราษฏร์ เด็กหญิงจิราภรณ์ พลดอน เด็กหญิงกัญญานัฐ การเพียร เด็กหญิงสัจจพร ท้วมอ้น
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3/2,3/1,3/1,3/1
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกิตติกา สุวรรณพงษ์ เด็กหญิงภัทรภร แก้วเสนา เด็กหญิงกนกอร ลีลาจริยธรรม
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่1/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอนุชา พนาเขต เด็กชายพัฒนพงษ์ จุลกองฮ้อ เด็กชายอัครภัชร์ คำอ่อนสา เด็กชายนที ผลชื่น เด็กชายสิท
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐพงษ์ พันพา เด็กชายอนุสร ก้อนทอง เด็กหญิงศสิพร ลอยจันทึก
ตำแหน่ง : ฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษา